Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

 1. Registrácia klienta
  • Pre prihlasovanie na kurzy je potrebné byť registrovaným užívateľom. Zaregistrovať sa môžete na http://www.rda.sk/registracia. Po úspešnej registrácii Vám bude doručený potvrdzujúci email na adresu, ktorú ste uviedli.
  • Registrácia sa vykonáva iba raz. Umožňuje Vám prístup do klientskej zóny kde sa môžete prihlasovať na otvorené kurzy, kontrolovať si prihlasovací profil a stav svojich požiadaviek.
 2. Prihlásenie na kurz
  • Pre prihlásenie na kurz musíte byť registrovaní a prihlásení do klientskej zóny http://www.rda.sk/prihlasenie - viď. bod 1
  • Po prihlásení na stránku si z otvorených kurzov http://www.rda.sk/kurzy vyberiete a otvoríte kurz o ktorý máte záujem. V poli kde je uvedený dátum konania, voľné miesta a cena kurzu kliknete na tlačítko „Objednať sa“. Otvorí sa formulár „Objednávka Kurzu“, kde sú uvedené základné informácie o kurze a ostatné voliteľné možnosti kurzu. Po vyplnení potrebných možností kliknete na tlačítko „Záväzne sa objednať“.
  • Po úspešnom prihlásení na kurz Vám príde na uvedenú adresu informačný email s organizačnými inštrukciami.
  • Na kurzy vyššej náročnosti sa môžu prihlásiť iba klienti, ktorí majú absolvované požadované minimum. Podmienky prihlásenia sú uvedené v propozíciach kurzu.
 3. Ceny
  • Cena za kurz uvedená v rozpise kurzu je tzv. základná cena.
  • Nad rámec základnej ceny kurzu môžu byť ďalej spoplatnené: prenájom zbrane a zakúpenie streliva, v prípade ak účastník kurzu nebude mať k dispozícii vlastnú zbraň a vlastné strelivo v potrebnom množstve. Tieto položky s cenami sú uvedené v popise kurzu. Prenájom zbrane a zakúpenie streliva je možné zvoliť pri prihlásení na kurz - viď. bod 2.
 4. Platba a potvrdenie prihlášky na kurz
  • Klient prihlásený na kurz, na základe inštrukcií z informačného emailu (viď. bod 2), uhradí cenu kurzu nasledovne:
   • celkovú sumu okamžitým bankovým prevodom alebo platbou kartou cez zabezpečenú stránku TrustPay prípadne vložením na účet spoločnosti najneskôr do 5 dní od prihlásenia na kurz (v prípade neprijatia tejto platby bude prihláška na kurz stornovaná). Po prijatí platby bude klientovi účasť na kurze autorizovaná - na uvedený email príde informačný email o autorizácii.
   • po dohode je možná platba na mieste v hotovosti zrealizovaná na začiatku kurzu. Po zaplatení mu bude koncom konkrétneho mesiaca, v ktorom sa kurz realizoval, vystavený daňový doklad na celú zaplatenú sumu.
 5. Storno účasti
  • Zrušenie účasti je možné písomne (kurzy@rda.sk) alebo telefonicky (+421 917 718467) najneskôr 5 dní pred termínom kurzu.
  • Zaplatená cena kurzu v prípade stornovania účasti do 5 dní od konania kurzu zostáva klientovi ako kredit, ktorý môže použiť na iný kurz alebo iný termín. V prípade zrušenia účasti menej ako 5 dní pre konaním, alebo neúčasti bez informovania prepadá suma v prospech spoločnosti RDA bez náhrady.
 6. Ostatné podmienky
  • Účastníci kurzov dostanú certifikát o absolvovaní kurzu.
  • Účasť na kurzoch je možná iba pre osoby, ktoré spĺňajú bezúhonnosti a spoľahlivosti podľa zákona č. 190/2003 o strelných zbraniach a strelive.
  • Účastníci kurzov sú povinní dodržiavať všetky organizačné a bezpečnostné pokyny inštruktorov. Organizátor si vyhradzuje právo v prípade vážneho porušenia organizačných a bezpečnostných zásad a pokynov účastníka vylúčiť bez náhrady.
 7. Osobné údaje a ich ochrana

  Spoločnosť zhromažďuje osobné údaje dotknutých osôb v rozsahu podľa údajov, ktoré vyžaduje registrácia. Na spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb sa v súlade s ustanovením § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) nevyžaduje súhlas používateľa ako dotknutej osoby (ďalej ako používateľ).

  • Dotknutá osoba berie na vedomie, že spoločnosť RDA spracúva osobné údaje, ktoré dotknutá osoba zadá do svojho používateľského konta za účelom poskytovania služby dotknutej osoby v zmysle týchto všeobecných obchodných podmienok.
  • Spoločnosť RDA spracúva osobné údaje výlučne za účelom poskytovania služby pre používateľa v zmysle týchto všeobecných obchodných podmienok... Osobné údaje, ktoré spracúva spoločnosť pre používateľa nie sú osobnými údajmi týkajúcimi sa zdravia, biometrickými údajmi, genetickými údajmi ani osobnými údajmi týkajúcimi sa rozsudkov v trestných veciach alebo trestných činov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov.
  • Spoločnosť RDA zachováva mlčanlivosť o všetkých údajoch a osobných údajoch, ktoré dotknutá osoba zadá do používateľského konta. V prípade, ak spoločnosť RDA poverí ďalšie osoby spracovaním osobných údajov, deje sa tak len za účelom poskytovania služby v zmysle týchto všeobecných obchodných podmienok.
  • Spoločnosť RDA za účelom zabezpečenia bezpečnosti spracúvania osobných údajov prijala so zreteľom na najnovšie poznatky, na náklady na vykonanie opatrení, na povahu, rozsah, kontext a účel spracúvania osobných údajov a na riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva dotknutých osôb primerané technické a organizačné opatrenia na zaistenie úrovne bezpečnosti primeranej tomuto riziku.

Prihlásením sa na ľubovoľný kurz organizovaný spoločnosťou RDA, s.r.o. klient súhlasí s týmito obchodnými podmienkami.

Newsletter RDA

NEWSLETTER RDA

Cookies

Pre správnu funkčnosť stránky, používame iba nevyhnutné cookies súbory.

Taktiež používame dodatočné súbory cookies ( zlepšujú napr. funkčnosť stránky, YouTube videí, zdielanie postov...), akceptovaním súhlasíte s ich používaním.

Viac informácií.